Nappali Idősek Klubja vezetője: KÖBLI TÍMEA ZITA

Az intézmény elérhetőségei:

Telefon: 94/554-168, 94/554-169

Fax: 94/554-169

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Idősek Klubja feladata: A hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának elkerülése, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása. A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai és egészségügyi ellátást és a pszichés gondozást.

A klub alapvető feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat. Ezen kívül lehetőséget biztosít arra, hogy más idős személyek is információt, tanácsadást, segítséget kérjenek.

Ellátottak köre:

 • A klub egyrészt a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az időskorúakon kívül a klubtagok körében megtalálhatók a szenvedély és pszichiátriai betegek és időnként a hajléktalan személyek is.
 • A klub azokat az időseket integrálja, akik napközben egyedül vannak, de képesek önmaguk részbeni ellátására és szükségletük kielégítésére.

A szolgáltatás biztosítása:

 • Az Idősek Klubja az Arany J. u. 1. szám alatti épületben működik.
 • Férőhelyeinek száma: 60 fő.
 • Hét napos nyitva tartással üzemel, 7 óra 45 perctől – 15 óra 45 percig.
 • A szolgáltatás biztosítása határozott vagy határozatlan időtartamra történhet.
 • A klub szolgáltatást az intézmény az ellátást igénybe vevővel vagy annak törvényes képviselőjével megkötött megállapodás alapján biztosítja.

A klub által biztosított szolgáltatások:

 • Lebonyolítja az étkeztetés keretében megrendelt, az időskornak megfelelő kétszeri étkezést, reggelit és ebédet. Reggeliztetés időpontja: 8 órától 9 óráig. Ebédeltetés időpontja: 12 órától 13 óráig. Szükség esetén az orvos javaslata és igazolása alapján diétás étel is igényelhető.

A reggeli és ebéd vásárlása az Just Food Kft. főzőkonyhájáról történik.

 • Szervezi a kulturált klubéletet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, tévénézés, zenehallgatás, könyv, napi és heti lapok olvasása, videózás, társasjátékok, közös rendezvények stb.).
 • Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor, vérnyomás, testsúlymérés, évente szem, hallásvizsgálat, tüdőszűrés stb.).
 • A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása, mosatása és vasalása biztosított.
 • A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. Heti rendszerességgel, csütörtöki napokon fodrászkodás.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősotthoni elhelyezési kérelmek, lakás fenntartási támogatás, közgyógyellátási kérelmek, stb. előkészítése).
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 • Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása.
 • A kliensek részére sajtótermékeket, könyveket, kártya és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
 • Tartalmas kulturális programok szervezésére kerül sor. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti, karácsonyi stb. ünnepekről való megemlékezés, júniusban az „Idősek Hónapjának”, októberben pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő megszervezése. Ismeretterjesztő és felvilágosító előadások, színházi előadások közös megtekintése, stb.
 • Napi programok: újságolvasás, kézimunkázás, TV, videó nézés, zenehallgatás, kártyázás, csoportos, illetve egyéni elbeszélgetések, szalvétahajtogatás, fodrászkodás, stb.
 • Mentálhigiénés támogatás.
 • A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza.
 • A klub ellátottairól egyéni gondozási tervet kell készíteni és vezetni.
 • Az Idősek Klubjában biztosított alapszolgáltatásért az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 114.§-a, 116.§-a, valamint Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásának 8/2015. számú Társulási Tanácsi határozata alapján térítési díjat kell fizetni.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, évente legfeljebb két alkalommal.

Az Idősek Klubjára vonatkozó térítési díjak:

A. Intézményi térítési díj: ebéd: 600,-Ft/fő/nap

Reggeli: 250,-Ft/fő/nap

 Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 190,-Ft

B. Személyi térítési díj:

„Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét. A Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat, és az azokhoz kapcsolódó kedvezményes összegeket határoz meg ott tartózkodás esetén, reggeli esetén, ebéd esetén és mindezek együttes igénybevétele esetén.”

  

A B C
Sorsz. Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj

Tartózkodás

Ft/nap

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó
1. 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 1         - 30000 30 39,37 10.63 50 78,74 21,26 100
3. 30001 - 42750 150 157,48 42,52 200 251,97 68,03 320
4. 42751 - 57000 160 165,35 44,65 210 338,58 91,42 430
5. 57001 - 71250 170 181,10 48,90 230 385,83 104,17 490
6. 71251 - 85500 180 188,98 51,02 240 425,20 114,80 540
7. 85501 - 190 196,85 53,15 250 472,44 127,56 600

C.Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:

Étkezés: 19682,65 Ft

Étkezés nélküli tartózkodás:  72716,- Ft

Étkezés és tartózkodás együtt: 92398,65,- Ft

  

Az Idősek Klubja igénybevételének módja:

 • A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, szóban vagy írásban kérelmezhető

Az Idősek Klubja szolgáltatását az intézmény által használt kérelem, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része egészségi állapotra vonatkozó igazolás, II. része szerinti jövedelemnyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével igényelhető az intézmény vezetőjénél.

 • A nyomtatványhoz csatolni kell a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak megfelelő, rendszeres és nyilatkozott jövedelemre vonatkozó igazolást.

Idősek Klubja igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványok:

●Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

●Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI.24.)SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. része.

●A mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetéséről – az   1993. évi III. törvén 117/B. §-a és a 29/1993. (II. 17. ) Kormányrendelet 2/A. §-a alapján

Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

I. Személyi adatok

Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közösségét kell érteni.

Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

II. Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.

A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

III. Jövedelem típusai

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni.

A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.

 

Letölthető anyagok: