Városi Gondozási Központ Támogatő Szolgálatának Temető Járata 2016. évben

Letöltés


 

 

A Városi Gondozási Központ

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

A Városi Gondozási Központ

Közösségi Pszichiátriai Alapellátás területén közösségi gondozó munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: közösségi gondozó

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Alapszolgáltatás keretében ellátja a pszichiátriai betegek gondozását (problémaelemzés, problémamegoldás, készségfejlesztés, pszicho-szociális rehabilitáció), a közösségi ellátás tevékenységi formáinak alkalmazásával: megkereső munka, állapotfelmérés, pszicho-szociális intervenciók, információ,- ügyintéző,- érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység, az intézményközi együttműködést elősegítő tevékenység.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

-          nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

-          a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontja szerinti közösségi gondozóra vonatkozó végzettség és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiadott Közösségi Pszichiátriai Gondozó Tanúsítvány megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.02.09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Béláné intézményvezető nyújt a 94/554-168-as vagy a 94/554-169-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton – a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – közösségi gondozó.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.02.15.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 12.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.hivatal.szentgotthard.hu – 2016. január 25.

- www.kozigallas.gov.hu – 2016. január 25.

- www.gondozasikozpont-sztg.hu - 2016. január 25.


 

A Városi Gondozási Központ

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

A Városi Gondozási Központ

Intézményvezető helyettes (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2016.01.01. napjától – 2020.12.31. napjáig.

A munkakör megnevezése: közösségi gondozó

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre: közösségi gondozó

-          Intézményvezető-helyettesi feladatok: Az intézményvezető távollétében ellátja az intézmény általános és szakmai vezetői feladatokat.

-          Támogató Szolgálat vezetői feladatok: ellátja a Támogató Szolgálat működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat

-          Közösségi Pszichiátriai Alapellátás vezetői feladatok: ellátja a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

-          nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

-          a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.1. és 9.1. pontja szerinti felsőfokú végzettség és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiadott Támogató Szolgálat Vezetői és Közösségi Pszichiátriai Gondozó – Koordinátori Tanúsítványok megléte.

-          Szociális szakvizsga vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím

-          A munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés.

-          A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociálpolitikus végzettség, illetve Támogató Szolgálat és Közösségi Pszichiátriai Alapellátás területén szerzett legalább több mint 5 éves vezetői és szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- Az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátásával kapcsolatos elképzeléseket.

- A Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás vezetésére és működtetésére vonatkozó programok, amelyek tartalmazzák a szakmai helyzetelemzéseket és fejlesztési elképzeléseket.

- - a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- szakmai gyakorlatról szóló igazolások,

- Teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.12.05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Béláné intézményvezető nyújt a 94/554-168-as vagy a 94/554-169-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton – a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 251-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – intézményvezető helyettes – magasabb vezető

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.01.01.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján létrehozott eseti bizottság véleményezi. A bizottság véleményének kikérését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.szentgotthard.hu – 2015. november 20.

- www.kozigallas.gov.hu – 2015. november 20.

- www.szentgotthardterseg.hu – 2015. november 20.

- www.gondkozpont.hu - 2015. november 20.


 

A Városi Gondozási Központ

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

A Városi Gondozási Központ

Nappali Idősek Klubja – Klubvezető (vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2016.01.01. napjától – 2020.12.31. napjáig.

A munkakör megnevezése: szociális gondozó

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre: szociális gondozó

Nappali Idősek Klubja vezetői feladatok: ellátja a Nappali Idősek Klubja működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

-          nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

-          a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.1. pontja szerinti felsőfokú végzettség

-          Szociális szakvizsga vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím

-          A munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés.

-          A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociálpedagógusi végzettség, szociális alapszolgáltatások területén szerzett több mint 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- A Nappali Idősek Klubja vezetésére és működtetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzést és fejlesztési elképzeléseket.

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- szakmai gyakorlatról szóló igazolások,

- Teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.12.05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Béláné intézményvezető nyújt a 94/554-168-as vagy a 94/554-169-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton – a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 252-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – Nappali Idősek Klubja - klubvezető

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.01.01.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.szentgotthard.hu – 2015. november 20.

- www.kozigallas.gov.hu – 2015. november 20.

- www.szentgotthardterseg.hu – 2015. november 20.

- www.gondkozpont.hu - 2015. november 20.

 - 

A Városi Gondozási Központ

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

A Városi Gondozási Központ

Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás vezető gondozó (vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2016.01.01. napjától – 2020.12.31. napjáig.

A munkakör megnevezése: szociális gondozó

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre: szociális gondozó

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezetői feladatok: ellátja a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

-          nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

-          a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti felsőfokú végzettség

-          Szociális szakvizsga vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím

-          A munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés.

-          A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális munkás végzettség, illetve házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén szerzett több mint 5 éves vezetői és szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- A házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezetésére és működtetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzést és fejlesztési elképzeléseket.

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- szakmai gyakorlatról szóló igazolások,

- Teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.12.05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Béláné intézményvezető nyújt a 94/554-168-as vagy a 94/554-169-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton – a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 253-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozó

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.01.01.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.szentgotthard.hu – 2015. november 20.

- www.kozigallas.gov.hu – 2015. november 20.

- www.szentgotthardterseg.hu – 2015. november 20.

- www.gondkozpont.hu - 2015. november 20.


 

 

HIRDETMÉNY

A Városi Gondozási Központ kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 978 helyrajzi számú, természetben 9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 24. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 936 m2 területű ingatlantmeghirdeti eladásra.

Az eladási ár 14.550.000 - Ft, amely ÁFA-t nem tartalmaz.

Pályázatok beérkezési határideje: 2015. június 19.A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 1.455.000.- Ft bánatpénz fizetendő.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázatok benyújtásának helyszíne: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany J.u. 1.

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a Városi Gondozási Központ OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11747068-15574307 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés Városi Gondozási Központhoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül.

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben kell megfizetni.Városi Gondozási Központ az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).

Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat.

Bővebb felvilágosítás a Városi Gondozási Központ intézményvezetőjétől, illetve a 94/554-168 és a 94/554-169-es telefonszámokon kérhető.

Szentgotthárd, 2015. június 05.

Fábián Béláné

Intézményvezető