Étkeztetés felelőse: HERCZEG LÁSZLÓNÉ, szociális segítő

Az intézmény elérhetőségei:

Telefon: 94/554-168, 94/554-169

Fax: 94/554-169

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Étkeztetés ellátási területe: Szentgotthárd Város közigazgatási területe.

(A városhoz csatolt települések: Rábafüzes, Jakabháza, Zsida-Zsidahegy, Rábakethely, Máriaújfalu, Farkasfa, Rábatótfalu)

Étkeztetés feladata: Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Ellátottak köre: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (IV. 30.) ÖKT rendeletében szabályozottak alapján szociálisan rászorultak különösen:

 1. aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
 2. akinek az egészségi állapota e rendelet 4/g. számú mellékletét képező háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja,
 3. az, aki érzékszervi – így különösen látás, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során – és fogyatékosságának fennállását, hitelt érdemlő módon igazolja, így különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi szakvéleménnyel, stb.
 4. az a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, akinek az állapota e rendelet 4/g. számú mellékletét képező háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja,
 5. aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül.
 6. aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény alapján tartósan álláskeresőnek minősül.

A szolgáltatás biztosítása:

 1. A szociálisan rászorulók ebédjét az intézmény a JUSTFOOD Kft. által működtetett Széchenyi István Általános Iskola konyhájától vásárolja.
 2. A szolgáltatás keretében normál vagy szükség esetén az orvos előírása és igazolása alapján diétás étkezés is igényelhető.
 3. A szolgáltatás biztosítása az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével határozatlan vagy határozott időtartamra történhet.
 4. Az étkeztetés módja: Főétkezésként a csatolt településeken hétköznaponként vagy a házi segítségnyújtásban részesülőknek minden nap igény szerint egyszeri meleg étel biztosítása:
 • Az intézménybe vagy a központi megállóhelyre történő kiszállítást követően elvitellel vagy
 • lakásra szállítás lehetőségével történik.

A szolgáltató által a névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi el a kiszállítást követően az intézményből, illetve az intézmény saját gépkocsijai szállítják ki a csatolt településeken lévő központi megállóhelyekre, illetve szükség szerint lakásra, valamint a város területén a házi szociális gondozónők kerékpárral szállítják ki.

 • Az étel kiszolgálásának, illetve kiszállításának időpontja: 10 óra 30 perctől – 14 óráig tart.
 1. Az étkeztetést az intézmény az ellátást igénybe vevővel vagy annak törvényes képviselőjével megkötött megállapodás alapján biztosítja.
 2. Az étkeztetés alapszolgáltatásért az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 114.§-a, 116.§-a, valamint Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásának 8/2015. számú Társulási Tanácsi határozata alapján térítési díjat kell fizetni.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, évente legfeljebb két alkalommal.

Étkeztetésre vonatkozó térítési díjak:

 1. Az intézményi térítési díj:

-          az ebéd szállítással: 720 Ft/fő/nap → Ebéd: 600 Ft, Szállítási díj: 120 Ft.

-          az ebéd szállítás nélkül: 600 Ft/fő/nap

 1. Személyi térítési díj:

Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét, a Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat, és az azokhoz kapcsolódó kedvezményes összegeket határozza meg a szerint, hogy az ebéd szállítással, vagy szállítás nélkül került e kiosztásra.

A. B C
Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással
Ebéd Ft/adag ÁFA Összesen Szállítás Ft/alkalom ÁFA Összes
1. 0 0 0 0 0 0 0
2. 1 -  30000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10
3. 30001 - 42750 251,97 68,03 320 7,87 2,13 10
4. 42751 - 57000 338,58 91,42 430 23,62 6,38 30
5. 57000 - 71250 385,83 104,17 490 39,37 10,63 50
6. 71251 - 85500 425,20 114,80 540 63,00 17,00 80
7. 85501 - 472,44 127,56 600 94,49 25,51 120
A B C
Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül
Ebéd Ft/adag ÁFA Összesen
1. 0 0 0 0
2. 1 -  30000 78,74 21,26 100
3. 30001 - 42750 251,97 68,03 320
4. 42751 - 57000 338,58 91,42 430
5. 57000 - 71250 385,83 104,17 490
6. 71251 - 85500 425,20 114,80 540
7. 85501 - 472,44 127,56 600

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség

● Ebéd szállítással: 27411,66 Ft

● Ebéd szállítás nélkül: 22862,50 Ft

A fizetendő személyi térítési díj összegéről a Gondozási Központ vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt a megállapodásban tájékoztatja az ellátottat vagy a térítési díj fizetésére kötelezett személyt.

A személyi térítési díj fizetése utólag történik, számla ellenében az intézmény által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10-ig.

Az étkeztetés igénybevételének módja:

 • A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, szóban vagy írásban kérelmezhető.
 • Az étkeztetést az intézmény által használt kérelem 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat és a 22/2003. (IV. 30.) ÖKT rendelet 4/f. számú melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével, igényelhető az intézmény vezetőjénél.

Étkeztetés igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványok:

1) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

2) Jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SZCSM. rendelet 1. számú melléklet II. része)

3) Igazolás az étkeztetést igénybe vevő egészségi állapotáról

4) A mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetéséről – az 1993. évi III. törvén 117/B. §-a és a 29/1993. (II. 17. ) Kormányrendelet 2/A. §-a alapján

A jövedelemnyilatkozathoz  mellékelni kell:

 • Szolgáltatást igénybe vevő személy által nyilatkozott rendszeres havi jövedelemre vonatkozó dokumentumokat.

 

Az aktuális étlapok a szolgáltató oldaláról tölthetők le: http://justfood.hu/heti-etlapok

Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

I. Személyi adatok

Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közösségét kell érteni.

Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

II. Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.

A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

III. Jövedelem típusai

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni.

A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.

 

Letölthető anyagok: