A Városi Gondozási Központ

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

A Városi Gondozási Központ

Közösségi Pszichiátriai Alapellátás területén közösségi gondozó munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: közösségi gondozó

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Alapszolgáltatás keretében ellátja a pszichiátriai betegek gondozását (problémaelemzés, problémamegoldás, készségfejlesztés, pszicho-szociális rehabilitáció), a közösségi ellátás tevékenységi formáinak alkalmazásával: megkereső munka, állapotfelmérés, pszicho-szociális intervenciók, információ,- ügyintéző,- érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység, az intézményközi együttműködést elősegítő tevékenység.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

-          nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

-          a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontja szerinti közösségi gondozóra vonatkozó végzettség és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiadott Közösségi Pszichiátriai Gondozó Tanúsítvány megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.02.09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Béláné intézményvezető nyújt a 94/554-168-as vagy a 94/554-169-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton – a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – közösségi gondozó.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.02.15.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 12.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.hivatal.szentgotthard.hu – 2016. január 25.

- www.kozigallas.gov.hu – 2016. január 25.

- www.gondozasikozpont-sztg.hu - 2016. január 25.