A Városi Gondozási Központ

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

A Városi Gondozási Központ

Intézményvezető helyettes (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2016.01.01. napjától – 2020.12.31. napjáig.

A munkakör megnevezése: közösségi gondozó

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre: közösségi gondozó

-          Intézményvezető-helyettesi feladatok: Az intézményvezető távollétében ellátja az intézmény általános és szakmai vezetői feladatokat.

-          Támogató Szolgálat vezetői feladatok: ellátja a Támogató Szolgálat működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat

-          Közösségi Pszichiátriai Alapellátás vezetői feladatok: ellátja a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

-          nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

-          a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.1. és 9.1. pontja szerinti felsőfokú végzettség és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiadott Támogató Szolgálat Vezetői és Közösségi Pszichiátriai Gondozó – Koordinátori Tanúsítványok megléte.

-          Szociális szakvizsga vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím

-          A munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés.

-          A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociálpolitikus végzettség, illetve Támogató Szolgálat és Közösségi Pszichiátriai Alapellátás területén szerzett legalább több mint 5 éves vezetői és szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- Az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátásával kapcsolatos elképzeléseket.

- A Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás vezetésére és működtetésére vonatkozó programok, amelyek tartalmazzák a szakmai helyzetelemzéseket és fejlesztési elképzeléseket.

- - a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- szakmai gyakorlatról szóló igazolások,

- Teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.12.05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Béláné intézményvezető nyújt a 94/554-168-as vagy a 94/554-169-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton – a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 251-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – intézményvezető helyettes – magasabb vezető

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.01.01.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján létrehozott eseti bizottság véleményezi. A bizottság véleményének kikérését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.szentgotthard.hu – 2015. november 20.

- www.kozigallas.gov.hu – 2015. november 20.

- www.szentgotthardterseg.hu – 2015. november 20.

- www.gondkozpont.hu - 2015. november 20.


 

A Városi Gondozási Központ

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

A Városi Gondozási Központ

Nappali Idősek Klubja – Klubvezető (vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2016.01.01. napjától – 2020.12.31. napjáig.

A munkakör megnevezése: szociális gondozó

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre: szociális gondozó

Nappali Idősek Klubja vezetői feladatok: ellátja a Nappali Idősek Klubja működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

-          nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

-          a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.1. pontja szerinti felsőfokú végzettség

-          Szociális szakvizsga vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím

-          A munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés.

-          A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociálpedagógusi végzettség, szociális alapszolgáltatások területén szerzett több mint 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- A Nappali Idősek Klubja vezetésére és működtetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzést és fejlesztési elképzeléseket.

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- szakmai gyakorlatról szóló igazolások,

- Teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.12.05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Béláné intézményvezető nyújt a 94/554-168-as vagy a 94/554-169-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton – a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 252-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – Nappali Idősek Klubja - klubvezető

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.01.01.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.szentgotthard.hu – 2015. november 20.

- www.kozigallas.gov.hu – 2015. november 20.

- www.szentgotthardterseg.hu – 2015. november 20.

- www.gondkozpont.hu - 2015. november 20.

 - 

A Városi Gondozási Központ

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

A Városi Gondozási Központ

Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás vezető gondozó (vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2016.01.01. napjától – 2020.12.31. napjáig.

A munkakör megnevezése: szociális gondozó

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre: szociális gondozó

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezetői feladatok: ellátja a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

-          nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

-          a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti felsőfokú végzettség

-          Szociális szakvizsga vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím

-          A munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés.

-          A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális munkás végzettség, illetve házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén szerzett több mint 5 éves vezetői és szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- A házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezetésére és működtetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzést és fejlesztési elképzeléseket.

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- szakmai gyakorlatról szóló igazolások,

- Teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.12.05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Béláné intézményvezető nyújt a 94/554-168-as vagy a 94/554-169-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton – a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 253-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozó

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.01.01.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.szentgotthard.hu – 2015. november 20.

- www.kozigallas.gov.hu – 2015. november 20.

- www.szentgotthardterseg.hu – 2015. november 20.

- www.gondkozpont.hu - 2015. november 20.