HIRDETMÉNY

A Városi Gondozási Központ kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 978 helyrajzi számú, természetben 9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 24. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 936 m2 területű ingatlantmeghirdeti eladásra.

Az eladási ár 14.550.000 - Ft, amely ÁFA-t nem tartalmaz.

Pályázatok beérkezési határideje: 2015. június 19.A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 1.455.000.- Ft bánatpénz fizetendő.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázatok benyújtásának helyszíne: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany J.u. 1.

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a Városi Gondozási Központ OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11747068-15574307 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés Városi Gondozási Központhoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül.

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben kell megfizetni.Városi Gondozási Központ az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).

Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat.

Bővebb felvilágosítás a Városi Gondozási Központ intézményvezetőjétől, illetve a 94/554-168 és a 94/554-169-es telefonszámokon kérhető.

Szentgotthárd, 2015. június 05.

Fábián Béláné

Intézményvezető